Aktuality

Späť Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ako aj monitorovanie prítomnosti rádionuklidov v jednotlivých zložkách životného prostredia a potravinového reťazca vykonáva nepretržite.

Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými kontinuálne monitoruje prítomnosť rádionuklidov v ovzduší.

Radiačná situácia na území Slovenskej republiky je aktuálne štandardná. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt.

Na akékoľvek zmeny a prítomnosť umelých rádionuklidov v ovzduší sme pripravení promptne reagovať. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sústavne sleduje radiačnú situáciu na našom území a o zmenách a ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.

K jódovým tabletám: Upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať bezdôvodne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia. V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky príslušným orgánom na úseku civilnej ochrany obyvateľstva  návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR