Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS Cov2 – stav k 06.09.2021

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci monitoringu odpadových vôd odobrali k 6. septembru 2021 celkovo 162 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 141 (87,04 %) vzoriek. 


Ostatné kalendárne týždne pozorujeme nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 35. kalendárnom týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách. 

graf 1

Za 35. KT sme zaznamenali vzostupný trend v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS CoV2.  

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na vysoký nárast v Trenčianskom kraji. Nárast sme zaznamenali aj v Bratislavskom kraji a Prešovskom kraji. K miernemu nárastu došlo v Žilinskom kraji. V Košickom kraji sú napriek poklesu hodnoty stále vysoké. Zníženie sme v 35. KT zaznamenali v Trnavskom kraji.

Analýza prítomnosti vírusu SARS CoV2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 35. KT sa ešte vyšetrujú.

Prosíme, aby boli obyvatelia opatrní, dodržiavali platné vyhlášky ÚVZ SR a pravidlá R-O-R. Tiež odporúčame, aby využili čas na skoré zaočkovanie, zvlášť ak majú rizikové faktory, prípadne žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú rizikové faktory, pracujú, alebo sa o takéto osoby starajú.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky sa odoberajú regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujú sa v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním (dohľadávanie kontaktov, cielené PCR testovanie a podobne.).

Monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov alebo sa znižuje. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť tam potrebné protiepidemické opatrenia.