Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2 - stav k 27.09.2021

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd do 27. septembra 2021 v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 celkovo 205 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami bolo 184 (89,76 %) vzoriek.

V ostatných týždňoch pozorujeme nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 38. kalendárnom týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf 1

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje od 37. týždňa na vysoký nárast vo viacerých krajoch. V Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji zostávajú napriek miernemu poklesu počas 38. týždňa výsledky vírusovej nálože vysoké.

graf 3

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 38. kalendárneho týždňa sa ešte vyšetrujú.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním (dohľadávanie kontaktov, cielené PCR testovanie a podobne.).

Monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov alebo sa znižuje. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť tam potrebné protiepidemické opatrenia.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky