Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2 - stav k 13.9.2021

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali k 13.9.2021 v rámci monitoringu odpadových vôd celkovo 174 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 153 vzoriek, teda 87,93 %.

V ostatných kalendárnych týždňoch pozorujeme nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 36. týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf 1

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na nárast v Nitrianskom kraji. K miernemu nárastu došlo v Žilinskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Zníženie sme v 36. kalendárnom týždni zaznamenali v Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji.

graf 3

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii na Slovensku. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 36. týždňa ešte vyšetrujeme.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky sa odoberajú regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujú sa v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním (dohľadávanie kontaktov, cielené PCR testovanie a podobne.).

Monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov alebo sa znižuje. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť tam potrebné protiepidemické opatrenia.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky