Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 9. kalendárnemu týždňu 2024 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie.  

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 9. kalendárneho týždňa 2024 bolo celkovo vyšetrených 4778 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4657 (97,47%) vzoriek.

V 9. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 24 vzoriek. 21 vzoriek bolo pozitívnych na prítomnosť RNA SARS-CoV-2, 3 vzorky boli negatívne. V 4 vzorkách (16,67 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 20 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu. 

graf 1

V 9. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Vírusová nálož v odpadových vodách je na veľmi nízkych úrovniach, celoslovenský priemer je 0,18 mikrolitrov. 

graf 3

graf 4

graf 5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR
 

mapa 1

mapa 2