Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 5. kalendárnemu týždňu 2024 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie.  

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 5. kalendárneho týždňa 2024 bolo celkovo vyšetrených 4730 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4612 (97,51%) vzoriek.

V 5. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 20 vzoriek. 20 vzoriek bolo pozitívnych na prítomnosť RNA SARS-CoV-2. V 10 vzorkách (50 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 10 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu. 

obrázok 1

V 5. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

obrázok 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.  

obrázok 3

obrázok 4

obrázok 5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa 1

mapa 2