Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 - stav k 4.10.2021

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd od 27. septembra 2021 do 4. októbra 2021 v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 celkovo 218 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami bolo 197 (90,37 %) vzoriek.

V ostatných týždňoch pozorujeme nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 39. kalendárnom týždni (KT) bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf 1

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na pretrvávajúci vysoký výskyt v Bratislavskom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji, mierne zvýšenie sledujeme v Nitrianskom kraji. V 39. KT došlo k poklesu vírusovej nálože v Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.

graf 2

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách.

Prosíme ľudí, aby boli opatrní, dodržiavali platné vyhlášky ÚVZ SR a pravidlá R-O-R. Tiež odporúčame, aby sa dali zaočkovať, zvlášť ak majú rizikové faktory, prípadne žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú rizikové faktory,  pracujú s nimi, alebo sa o takéto osoby starajú.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky