Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 39. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.

Pre zlepšenú epidemiologickú situáciu sa od 19.06.2023 pristúpilo k redukcii odberov a vyšetrovania vzoriek odpadových vôd.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Do 39. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4544 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4427 (97,43 %) vzoriek.

V 39. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 16 vzoriek. V 9 vzorkách (56,25 %) došlo k miernemu vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 7 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf 1

V 39. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

graf 3

V 39. kalendárnom týždni sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf 4

graf 5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa

mapa