Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 31. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Do 31. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 1852 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1809 (97,68 %) vzoriek.

V 31. KT 2022 bolo vyšetrených 58 vzoriek. V 56 vzorkách bola zistená prítomnosť vírusu  SARS-CoV-2, 2 vzorky boli negatívne. Z toho v 18 vzorkách (31,03 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 40 (68,97 %) vzorkách ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf 1

V 31. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Nitrianskom a Žilinskom kraji.

graf 3

V 31. KT sme zaznamenali mierne zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zníženie incidencie.

graf 4

mapa 1

mapa 2

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Niektoré vzorky z 31. KT sa ešte vyšetrujú.