Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 3. kalendárnemu týždňu 2024 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie.  

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 3. kalendárneho týždňa 2024 bolo celkovo vyšetrených 4710 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4592 (97,49 %) vzoriek.

V 3. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 24 vzoriek. 24 vzoriek bolo pozitívnych na prítomnosť RNA SARS-CoV-2. V 2 vzorkách (8,33 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 22 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu. 

graf 1

V 3. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

graf 3

graf 4

graf 5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa 1

mapa 2