Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 29.11.2021

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd do 29. novembra 2021 v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 celkovo 325 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami bolo 304 (93,54 %) vzoriek.

Od 35. kalendárneho týždňa sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. Aj v 47. týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách. 

graf 1

V 47. kalendárnom týždni sme zaznamenali zostupný trend v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na nárast v Trenčianskom, Trnavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. V Prešovskom, Žilinskom, Bratislavskom a Banskobystrickom kraji sú napriek poklesu hodnoty stále vysoké.

graf 3

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá zlej epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky