Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 24. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Do 24. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4406 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4309 (97,80 %) vzoriek.

V 24. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 59 vzoriek, 10 vzoriek bolo negatívnych. V 15 vzorkách (25,42 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 44 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

Časový vývoj pozitivity vzoriek odpadových vôd

V 24. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

Priemerný počet kópii RNA SASR-CoV2 vo vzorkách

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zníženie vo všetkých krajoch.

Počet kópii RNA vo vzorkách odpadových vôd

Počet výjazdov RZP ku COVID pacientom

 
* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR
 

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v krajoch

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v okresoch