Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 - stav k 23. 8. 2021

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci monitoringu odpadových vôd odobrali k 23. augustu 2021 celkovo 134 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 115 (85,82 %) vzoriek.  

Ostatné tri kalendárne týždne pozorujeme nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 33. kalendárnom týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf 1

Za 33. kalendárny týždeň sme zaznamenali zostupný trend v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierny nárast v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Zníženie sme za 33. kalendárny týždeň zaznamenali v Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, avšak v Košickom kraji sú napriek poklesu hodnoty stále vyššie oproti ostatným krajom.

Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 33. kalendárneho týždňa sa ešte vyšetrujú.

Odporúčame, aby boli obyvatelia opatrní a dodržiavali vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a pravidlá R-O-R. Rovnako odporúčame, aby využili čas na skoré zaočkovanie, najmä ak majú rizikové faktory, prípadne žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú rizikové faktory, pracujú, alebo sa o takéto osoby starajú.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky sa odoberajú regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujú sa v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním (dohľadávanie kontaktov, cielené PCR testovanie a podobne.).

Monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov alebo sa znižuje. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť tam potrebné protiepidemické opatrenia.