Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 23.05.2022

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd odobrali k 23.05.2022 celkovo 1216 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1191 (97,94 %) vzoriek.

Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 20. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf 1

V 20. kalendárnom týždni sme zaznamenali zníženie v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf.2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Žilinskom kraji.

V 20. KT sme zaznamenali zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a pokles incidencie.

graf.3

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 20. KT sa ešte vyšetrujú.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne