Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 21. kalendárnemu týždňu 2024 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021. Odvtedy sa kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej situácie.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 21. kalendárneho týždňa 2024 bolo celkovo vyšetrených 4922 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4744 (96,38 %) vzoriek.
V 21. KT 2024 bolo vyšetrených spolu 24 vzoriek, z toho 12 vzoriek bolo negatívnych, 8 vzoriek malo hraničné hodnoty, v 4 vzorkách došlo k miernemu vzostupu počtu kópií.

Časový vývoj pozitivity vzoriek odpadových vôd

V 21. kalendárnom týždni ostal počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2 v kvantitatívnych vyšetreniach nezmenený.

Priemerný počet kópii RNA SASR-CoV2 vo vzorkách

Vírusová nálož v odpadových vodách je na veľmi nízkych úrovniach, celoslovenský priemer je 0,05 mikrolitrov. Táto hodnota je rovnaká ako v analýzach z 19. k.t., kde bola v celoslovenskom priemere zaznamenaná hodnota počtu RNA kópií 0,05 mikrolitrov.

Počet kópii RNA vo vzorkách odpadových vôd

Vývoj incidencie ochorení COVID-19 a počet kópii RNA

Počet výjazdov RZP ku COVID pacientom

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v krajoch

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v okresoch