Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 20.12.2021

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd do 20. decembra 2021 v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 odobrali celkovo 362 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 341 (94,20 %) vzoriek.

Od 35. KT sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. Aj v 50. KT bol vírus SARS CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf 1

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zníženie v Trenčianskom, Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji. K zvýšeniu došlo v Nitrianskom kraji.  

graf 3

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 50. KT sa ešte vyšetrujú.

Odporúčame, aby boli obyvatelia opatrní a dodržiavali pravidlá R-O-R. Tiež odporúčame, aby využili čas na skoré zaočkovanie, respektíve preočkovanie treťou dávkou, zvlášť ak majú rizikové faktory, prípadne žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú rizikové faktory,  pracujú s nimi, alebo sa o takéto osoby  starajú.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky