Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 19. kalendárnemu týždňu 2024 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie.  
Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.
Do 19. kalendárneho týždňa 2024 bolo celkovo vyšetrených 4898 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4732 (96,61 %) vzoriek.
V 19. KT 2024 bolo vyšetrených spolu 24 vzoriek, z toho 7 vzoriek bolo negatívnych, 13 vzoriek malo hraničné hodnoty, v 4 vzorkách došlo k miernemu vzostupu počtu kópií.

Časový vývoj pozitivity odpadových vôd

V 19. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

Priemerný počer RNA SARS-CoV-2 vo vzorkách vôd

Vírusová nálož v odpadových vodách je na veľmi nízkych úrovniach, celoslovenský priemer je 0,05 mikrolitrov. Táto hodnota predstavuje  mierny nárast  oproti analýzam zo 17. k.t., kde bola v celoslovenskom priemere zaznamenaná  hodnota počtu RNA kópií 0,04 mikrolitrov.  

Priemerný počer RNA vo vzorkách odpadových vôd v krajských mestách SR

Vývoj incidencie ochorení COVID-19 a počet RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách

Počet výjazdov RZP ku COVID-19 pacientom a počet RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v krajoch

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v okresoch