Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 18. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.
Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.
Do 18. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4056 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4005 (98,74 %) vzoriek.
V 18. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 53 vzoriek, 4 vzorky boli negatívne. V 24 vzorkách (45,28 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 29 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu. 

graf 1

V 18. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trenčianskom, Žilinskom, Bratislavskom a Košickom kraji. 

graf 3

graf 4

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR 

mapa 1

mapa 2