Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 15. kalendárnemu týždňu 2024 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie.  

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 15. kalendárneho týždňa 2024 bolo celkovo vyšetrených 4850 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4704 (96,99 %) vzoriek.

V 15. KT 2024 bolo vyšetrených spolu 24 vzoriek, z toho 8 vzoriek bolo negatívnych, 7 vzoriek malo hraničné hodnoty, v 9 vzorkách došlo k miernemu vzostupu počtu kópií.

Časový vývoj pozitivity vzoriek odpadových vôd

V 15. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

Priemerný počet kópiá RNA SARS-CoV-2 vo vzorkách odpadových vôd

Vírusová nálož v odpadových vodách je na veľmi nízkych úrovniach, celoslovenský priemer je 0,07 mikrolitrov. Táto hodnota predstavuje  mierny vzostup  oproti analýzam z 13. k.t., kde bola v celoslovenskom priemere zaznamenaná  hodnota počtu RNA kópií 0,03 mikrolitrov.  

Počet kópii RNA vo vzorkách odpadových vôd v krajských mestách SR

Vývoj incidencie COVID-19 a počet RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách

Počet výjazdov RZP ku COVID pacientom a počer RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v krajoch

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v okresoch