Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 14.02.2022

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 14. 2. 2022 celkovo 493 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 469 (95,13 %) vzoriek.

Od 35. kalendárneho týždňa (KT) sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 6. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený takmer vo všetkých odobratých vzorkách, jedna vzorka bola negatívna.

graf 1

V 6. kalendárnom týždni sme zaznamenali stúpajúci trend v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf.2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zvýšenie vo všetkých krajoch okrem Banskobystrického kraja, kde došlo k poklesu.

graf 3

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.

Odporúčame, aby boli obyvatelia opatrní a dodržiavali pravidlá R-O-R. Tiež odporúčame, aby využili čas na skoré zaočkovanie, respektíve preočkovanie treťou dávkou, zvlášť ak majú rizikové faktory, prípadne žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú rizikové faktory, pracujú, alebo sa o takéto osoby starajú.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky