Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 13. kalendárnemu týždňu 2024 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie.  

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 13. kalendárneho týždňa 2024 bolo celkovo vyšetrených 4826 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4688 (97,14%) vzoriek.

V 13. KT 2024 bolo vyšetrených spolu 24 vzoriek, z toho 14 vzoriek bolo negatívnych, 8 vzoriek malo hraničné hodnoty, v 2 vzorkách došlo k miernemu vzostupu počtu kópií.

graf 1

V 13. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Vírusová nálož v odpadových vodách je na veľmi nízkych úrovniach, celoslovenský priemer je 0,03 mikrolitrov. Táto hodnota predstavuje  pokles o polovicu oproti analýzam z 13. k.t., kde bola v celoslovenskom priemere zaznamenaná  hodnota počtu RNA kópií 0,09 mikrolitrov.  

graf 3

graf 4

graf 5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa 1

mapa 2