Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 11. kalendárnemu týždňu 2024 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej situácie.  

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 11. kalendárneho týždňa 2024 bolo celkovo vyšetrených 4802 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4678 (97,42%) vzoriek.

V 11. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 24 vzoriek, z toho 3 vzorky boli negatívne, 13 vzoriek malo hraničné hodnoty, v 4 vzorkách došlo k vzostupu počtu kópií a v 4 vzorkách ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1

V 11. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Vírusová nálož v odpadových vodách je na veľmi nízkych úrovniach, celoslovenský priemer je 0,09 mikrolitrov. Táto hodnota predstavuje  pokles o polovicu oproti analýzam z 9. k.t., kde bola v celoslovenskom priemere zaznamenaná  hodnota počtu RNA kópií 0,18 mikrolitrov.  

graf 3

graf 4

graf 5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa 1

mapa 2