Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 06.06.2022

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd odobrali k 06.06.2022 celkovo 1333 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1302 (97,67 %) vzoriek.

V 22. kalendárnom týždni (KT) 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 54 vyšetrených vzorkách, 1 vzorka bola negatívna.

graf 1

V 22. kalendárnom týždni sme zaznamenali zníženie v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

V 22. KT sme zaznamenali zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a pokles incidencie.

graf 3

graf 4

graf 5

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne