Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd na Slovensku (priebežné výsledky za 29. týždeň 2021)

Monitoring odpadových vôd vykonávajú hygienici od 18. kalendárneho týždňa v každom kraji pravidelne na týždennej báze.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odoberajú spolu s pracovníkmi čističiek odpadových vôd (ČOV)  za presne stanovených podmienok približne 10 vzoriek týždenne zo všetkých krajov (v začiatkoch to bolo menej). Analýzu vzoriek na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 vykonáva Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva SR, kam RÚVZ vzorky transportujú.

Z pohľadu reprezentatívnosti vzoriek RÚVZ dôsledne vytypovali sieť odberových miest (veľké krajské ČOV). Takto nastavený monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov, respektíve vznikajú epidémie, alebo sa počet prípadov znižuje. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním (dohľadávanie kontaktov, cielené PCR testovanie a podobne.).

RÚVZ k 26.7.2021 odobrali a vyšetrili metódou RT-PCR a digitálnou PCR celkovo 100 vzoriek. Pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami bolo 84 vzoriek. Vírus SARS-CoV-2 teda bol celkovo potvrdený v 84 % vzoriek.

Vírusová nálož vo vzorkách odpadových vôd v jednotlivých krajoch poukazuje na postupný pokles takmer vo všetkých krajoch od 18. do 29. kalendárneho týždňa okrem Košického kraja. Situáciu pozorne sledujeme, v tejto súvislosti zvyšujeme v Košickom kraji frekvenciu odberu vzoriek. 

Vzhľadom na relatívne krátky čas vykonávania monitoringu, ako aj rozšírenie delta variantu v Európe, sme však pri stanovovaní jednoznačných prognóz zatiaľ opatrní. Situáciu potrebujeme pozorne sledovať dlhšie aj vzhľadom na dovolenkové návraty.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Grafy: 

graf 1

Od 24. kalendárneho týždňa zaznamenávame pokles pozitivity, v 29. KT bol vírus zistený v 70% vzoriek.

graf 2

Priaznivý vývoj bol zaznamenaný v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS-CoV-2 vo vyšetrovaných vzorkách.