Aktuality

Späť Monitoring odpadovej vody na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 časť sekvenácia pozitívnych vzoriek za 51. kalendárny týždeň 2023

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo celkovo vyšetrených 22 vzoriek odpadovej vody, z toho 20 (90,91 %) vzoriek bolo úspešne osekvenovaných k určeniu cirkulujúcich variantov a subvariantov SARS-CoV-2  a odoslaných do Vedeckého parku Univerzity Komenského (VP UK).

Od 25. do 51. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 269 vzoriek odpadovej vody, z toho 220 (81,78 %) vzoriek bolo vyšetrených na sekvenáciu k určeniu cirkulujúcich variantov a subvariantov SARS-CoV-2 a odoslaných do Vedeckého parku Univerzity Komenského (VP UK). 

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) rozlišujeme pri SARS-CoV-2 tzv. „sledované varianty“ ( z angl. variant under monitoring, VUM), „varianty záujmu“ (z angl. variant of interest, VOI) a „varianty znepokojenia“(z angl. variant of concern, VOC). Klasifikácia variantov slúži ako významný komunikačný nástroj na upozornenie krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru na výskyt variantov, ktoré môžu mať vplyv na epidemiologickú situáciu.

Podľa aktualizácie ECDC k 15.12.2023 sú varianty do skupín zaradené nasledovne (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern):

VUM Omicron: línia DV.7.1/ línia XBB.1.5+L455F+F456L
VOI  Omicron: línia BA.2.75 / línia XBB.1.5 / línia XBB.1.5+F456L/ línia BA.2.86 (Pirola)
VOC  -  (do tejto kategórie v súčasnosti nie sú zaradené žiadne varianty)

- do línie XBB.1.5+F456L patrí subvariant EG.5 (Eris) a rovnako tak aj subvariant FL.1.5.1 (Fornax),  subvariant XBB.1.16.6 a FE.1 

Vzorka odpadovej vody je na rozdiel od vzorky pacientskej komplexnejšia – zmes rôznych variantov, rozdielna kvalita vzorky, a iné, čo znamená, že nie je vždy možné aj najmodernejšími dostupnými sekvenačnými metódami detailnejšie rozlíšiť varianty vo vzorkách.

V 51. kalendárnom týždni zo sledovaných variantov dominoval variant BA.2.86 (85,92 %), variant XBB (4,38%) a variant  XBB.1.5 s mutáciou F456L (3,90 %). Nasledoval variant XBB.1.5, ktorý bol zistený s podielom 3,67 %. Variant BA.2.75 nebol zistený ani v jednej vzorke. Medzi „Other“ patria mutácie, ktoré nepatria k sledovaným variantom, tvorili podiel 1,75 %.

graf 1

graf 2

V poslednom týždni výrazne dominuje variant BA.2.86, nasleduje variant XBB, variant XBB.1.5 s mutáciou F456L, variant XBB.1.5. Variant BA.2.75 nebol zachytený vo  vzorkách zo 49. kalendárneho týždňa.

graf 3

graf 4

graf 5

graf 6

graf 7

graf 8

graf 9

graf 10

graf 11

Na monitoringu odpadovej vody SARS-CoV-2 sa podieľajú:
Odber vzoriek odpadových vôd: oddelenia epidemiológie/oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia na všetkých RÚVZ v SR a zamestnanci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS)
Laboratórne spracovanie vzoriek:

  • predanalytická časť: laboratóriá na RÚVZ v Banskej Bystrici, RÚVZ v Prešove, RÚVZ v Nitre, RÚVZ v Košiciach, RÚVZ v Trenčíne, ÚVZ SR v Bratislave
  • analytická časť: Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia ÚVZ SR v Bratislave
  • sekvenácia a bioinformatická analýza: VP UK a CVTI

Vypracovanie monitorovacej správy: Odbor epidemiológie RÚVZ v Trenčíne