Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 51. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 51. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4669 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4551 (97,47 %) vzoriek.

V 51. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 19 vzoriek. 19 vzoriek bolo pozitívnych na prítomnosť RNA SARS-CoV-2. V 16 vzorkách (84,21 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 3 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu. 

časový vývoj pozitivity vzoriek odpadových vôd - graf

V 51. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na zvýšenie v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. 

graf 3

graf 4

graf 5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa 1

mapa 2