Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 49. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021. Odvtedy sa kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej situácie.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 49. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4650 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4532 (97,46 %) vzoriek.

V 49. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 23 vzoriek. 23 vzoriek bolo pozitívnych na prítomnosť RNA SARS-CoV-2. V 13 vzorkách (56,52 %) došlo k miernemu vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 10 vzorkách ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

Časový vývoj pozitivity vzoriek odpadových vôd

V 49. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

Priemerný počet kópii RNA SASR-CoV2 vo vzorkách

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Počet kópii RNA vo vzorkách odpadových vôd

Vývoj incidencie ochorení COVID-19 a počet kópii RNA

Počet výjazdov RZP ku COVID pacientom

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v krajoch

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v okresoch