Aktuality

Späť Monitoring odpadovej vody na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 časť sekvenácia pozitívnych vzoriek za 43. kalendárny týždeň 2023

V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo celkovo vyšetrených 22 vzoriek odpadovej vody, z toho 13 (59,09 %) vzoriek bolo úspešne osekvenovaných k určeniu cirkulujúcich variantov a subvariantov SARS-CoV-2  a odoslaných do Vedeckého parku Univerzity Komenského (VP UK).

Od 25. do 43. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 175 vzoriek odpadovej vody, z toho 130 (74,29 %) vzoriek bolo vyšetrených na sekvenáciu k určeniu cirkulujúcich variantov a subvariantov SARS-CoV-2 a odoslaných do Vedeckého parku Univerzity Komenského (VP UK). 

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) rozlišujeme pri SARS-CoV-2 tzv. „sledované varianty“ ( z angl. variant under monitoring, VUM), „varianty záujmu“ (z angl. variant of interest, VOI) a „varianty znepokojenia“(z angl. variant of concern, VOC). Klasifikácia variantov slúži ako významný komunikačný nástroj na upozornenie krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru na výskyt variantov, ktoré môžu mať vplyv na epidemiologickú situáciu.

Podľa aktualizácie ECDC k 20.10.2023 sú varianty do skupín zaradené nasledovne (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern):

VUM Omicron: línia XBB.1.16/ línia BA.2.86 (Pirola)/ línia DV.7.1/ línia XBB.1.5+L455F+F456L
VOI Omicron: línia BA.2.75 / línia XBB.1.5 / línia XBB.1.5+F456L
VOC - (do tejto kategórie v súčasnosti nie sú zaradené žiadne varianty)

- do línie XBB.1.5+F456L patrí subvariant EG.5 (Eris) a rovnako tak aj subvariant FL.1.5.1 (Fornax), subvariant XBB.1.16.6 a FE.1

Vzorka odpadovej vody je na rozdiel od vzorky pacientskej komplexnejšia – zmes rôznych variantov, rozdielna kvalita vzorky, a iné, čo znamená, že nie je vždy možné aj najmodernejšími dostupnými sekvenačnými metódami detailnejšie rozlíšiť varianty vo vzorkách.

V 43. kalendárnom týždni zo sledovaných variantov dominoval variant XBB (37,26 %) a variant XBB.1.5 (35,09 %). Nasledoval variant XBB.1.5 s mutáciou F456L, ktorý bol zistený s podielom 26,33 %. Variant BA.2.75 a BA.2.86 nebol zistený ani v jednej vzorke. Medzi „Other“ patria mutácie, ktoré nepatria k sledovaným variantom, tvorili podiel 1,04 %.

Zastúpenie variantov SARS-CoV2 v odpadových vodách na Slovensku v 43. kalendárnom týždni 2023

Zastúpenie variantov SARS-CoV2 v odpadových vodách na Slovensku v 43. kalendárnom týždni 2023 podľa krajov

V poslednom týždni výrazne dominuje variant XBB, nasleduje variant XBB.1.5 a variant XBB.1.5 s mutáciou F456L. Variant BA.2.75 a BA.2.86 nebol zachytený vo vzorkách zo 43. kalendárneho týždňa.

Podiel variantov SARS CoV-2 v SR podľa kalendárnych týždňov

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách za 25. k.t. - 43. k.t. 2023 v Bratislavskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách za 25. k.t. - 43. k.t. 2023 v Trnavskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách za 25. k.t. - 43. k.t. 2023 v Trenčianskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách za 25. k.t. - 43. k.t. 2023 v Žilinskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách za 25. k.t. - 43. k.t. 2023 v Nitrianskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách za 25. k.t. - 43. k.t. 2023 v Banskobystrickom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách za 25. k.t. - 43. k.t. 2023 v Prešovskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách za 25. k.t. - 43. k.t. 2023 v Košickom kraji

Na monitoringu odpadovej vody SARS-CoV-2 sa podieľajú:

Odber vzoriek odpadových vôd: oddelenia epidemiológie/oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia na všetkých RÚVZ v SR a zamestnanci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS)

Laboratórne spracovanie vzoriek:

 • predanalytická časť: laboratóriá na RÚVZ v Banskej Bystrici, RÚVZ v Prešove, RÚVZ v Nitre, RÚVZ v Košiciach, RÚVZ v Trenčíne, ÚVZ SR v Bratislave
 • analytická časť: Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia ÚVZ SR v Bratislave
 • sekvenácia a bioinformatická analýza: VP UK a CVTI

Vypracovanie monitorovacej správy:  Odbor epidemiológie RÚVZ v Trenčíne