Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 43. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie. 

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 43. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4581 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4464 (97,45 %) vzoriek.

V 43. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 22 vzoriek. Všetky vyšetrené vzorky boli pozitívne na prítomnosť RNA SARS-CoV-2.  V 7 vzorkách (31,82 %) došlo k miernemu vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 15 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

Časový vývoj pozitivity vzoriek odpadových vôd

V 43. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

Priemerný počet kópii RNA SASR-CoV2 vo vzorkách

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na mierne zvýšenie v Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Počet kópii RNA vo vzorkách odpadových vôd

Vývoj incidencie ochorení COVID-19 a počet kópii RNA

Počet výjazdov RZP ku COVID pacientom

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v krajoch

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v okresoch