Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 41. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej  situácie. 

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 41. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4559 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4442 (97,43 %) vzoriek.

V 41. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 15 vzoriek. V 9 vzorkách (60 %) došlo k miernemu vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 6 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

Časový vývoj pozitivity vzoriek odpadových vôd

V 41. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

Priemerný počet kópii RNA SASR-CoV2 vo vzorkách

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Počet kópii RNA vo vzorkách odpadových vôd

Počet kópii RNA vo vzorkách odpadových vôd - krajské mestá

Vývoj incidencie ochorení COVID-19 a počet kópii RNA
 
* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v krajoch

SARS-CoV-2 v odpadových vodách v okresoch