Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 14.03.2022

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 14.03.2022 odobrali celkovo 688 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 665 (96,66 %) vzoriek.

Od 35. kalendárneho týždňa (KT) sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 10. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf 1

V 10. kalendárnom týždni sme zaznamenali mierne stúpajúci trend v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zvýšenie v Bratislavskom, Nitrianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Vo zvyšných krajoch došlo k poklesu.  

V 10. KT sme zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách zatiaľ čo incidencia klesla.

graf 3

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 10. KT sa ešte vyšetrujú.

Naďalej odporúčame, aby boli obyvatelia opatrní a dodržiavali pravidlá R-O-R a absolvovali základné očkovanie alebo posilňujúcu dávku. Aj keď sa nárast počtu prípadov zastavil, chorobnosť na COVID-19 v SR sa udržuje na vysokej hladine.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.