Aktuality

Späť Misia ARTEMIS na Slovensku

Pracovníci Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR ako dozorného orgánu pre radiačnú ochranu v Slovenskej republike sa zúčastnili medzinárodnej misie ARTEMIS. Aj táto misia, ako jedna z mnohých partnerských a hodnotiacich služieb Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), poskytla nezávislý pohľad medzinárodného tímu expertov, ktorý sa zameriaval na hodnotenie vnútroštátnej politiky, legislatívneho a organizačného rámca zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom.

Misia ARTEMIS sa konala v termíne od 12. februára 2023 do 22. februára 2023 a bola určená pre držiteľov povolenia a organizácie zodpovedné za manažment rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva, ako aj pre dozorné orgány a ostatné štátne inštitúcie.

Tím MAAE pozostával z expertov z Nemecka, Litvy, Južnej Afriky, Švédska, Švajčiarska a Veľkej Británie, dvoch expertov z MAAE a pozorovateľa z Európskej komisie. Misia ARTEMIS sa konala na pozvanie Národného jadrového fondu (NJF) ako gestora pre vytvorenie a sledovanie vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Súhrnná finálna správa z misie ARTEMIS bude uverejnená na web stránke MAAE, ÚJD SR, ÚVZ SR a NJF.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Misia ARTEMIS na Slovensku - toto delegácie