Aktuality

Späť Koncentrácie liečiv v pitných vodách na Slovensku sú veľmi nízke

Liečivá patria medzi látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode už pri nízkych koncentráciách z hľadiska zdravia vzbudzuje obavy nielen u vedcov a odborníkov, ale i u laickej verejnosti. Zisťované koncentrácie liečiv v pitnej vode sú však vo veľkej väčšine prípadov nižšie ako ich najnižšie terapeutické dávky. Potvrdzujú to aj výsledky projektu Celoslovenský skríning liečiv v pitných vodách v roku 2023, ktorý vypracoval Odbor hygieny životného prostredia (OHŽP) Úradu verejného zdravotníctva SR.

Povinnosť sledovania liečiv v pitných vodách nevyplýva zo žiadnej platnej európskej ani slovenskej legislatívy, dokonca ich štandardné sledovanie zatiaľ neodporúča ani Svetová zdravotnícka organizácia. “Nakoľko však pretrvávajú obavy verejnosti, že prítomnosť zvyškov liečiv v pitnej vode môže ovplyvniť jej kvalitu, prípadne že môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, je nutné sa otázkou prítomnosti liečiv v pitných vodách zaoberať,” hovorí Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

ÚVZ SR zabezpečil analýzu vzoriek pitnej vody na prítomnosť liečiv, ktorá bola vykonaná v laboratóriách spoločnosti ALS SLOVAKIA, s. r. o. Zároveň v spolupráci s vybranými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva navrhol 17 odberných miest, z ktorých boli následne odobraté vzorky pitnej vody. “Odberné miesta boli navrhnuté tak, aby sa nachádzali v blízkosti potenciálnych zdrojov zvyškov liečiv, a tak bolo možné ich prítomnosť v odobratých vzorkách pitnej vody predpokladať. Išlo o miesta, kde sa v blízkosti zdrojov pitnej vody nachádza čistiareň odpadových vôd, farma alebo chov dobytka, továreň na výrobu liekov, kde sa v okolí skladujú kaly z čistiarní, alebo sa vo zvýšenej miere aplikujú na okolité polia a podobne,” vysvetľuje Darko Babjak z OHŽP.

V každej zo 17 vzoriek pitnej vody bolo analyzovaných spolu 104 liečiv, z toho 38 antibiotík. Laboratóriá však našli iba šesť látok, pričom ani jedna nebola zo skupiny antibiotík. Išlo o 2-hydroxy karbamazepín, kofeín, karbamazepín, hydrochlorotiazid, iopamidol a metformín. Koncentrácie liečiv boli pritom také nízke, že iba v prípade troch látok (v piatich prípadoch) bolo vôbec možné spoľahlivo zistiť presné množstvo.

Podrobnejšie informácie o projekte.

Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR