Aktuality

Späť Informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týžden 2022

Obrázok - laboratorium (pdf, 9 kB) V 41. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 45 187 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 823,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 886,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 142 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (696). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (319) a pneumónie (127).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni 2022 hlásených 3 017 ochorení (chorobnosť 121,7/100 000), čo predstavuje 6,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 21,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (371,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 41. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v 15 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

  • 14 materských škôl (šesť v Košickom kraji, štyri v Trnavskom kraji, dve v Nitrianskom a po jednej v Žilinskom a Prešovskom kraji)
  • jednu základnú školu v Nitrianskom kraji

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 41.  kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených šesť nazofaryngeálnych výterov a sedem dvojíc sér bez pozitívneho záchytu (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 41. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 41. kalendárnom týždni 2022


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)
vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 41. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné
ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023 

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 41. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 2 448 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 14,9 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 41. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 2 464 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 6,3 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 316 328vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 848 977 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 407 599 antigénových testov, z toho bolo 784 514 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 776 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 472 osôb. Z celkového počtu bola v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 ročných a 15-19 ročných osôb (graf).

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 41. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 4 748 prípadov ochorenia COVID-19.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike naďalej vykonávajú epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákazy. Protiepidemické opatrenia sú zabezpečené vo všetkých zistených ohniskách nákazy.

Mapa: 7– dňová incidencia (od 6. 10. 2022 do 13. 10. 2022) potvrdených prípadov COVID 19
v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7– dňová incidencia (od 6. 10. 2022 do 13. 10. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za rok 2022

Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za rok 2022


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky