Aktuality

Späť Informácia ÚVZ SR k nárastu respiračných ochorení v Číne

Úrad verejného zdravotníctva SR aktívne monitoruje epidemiologickú situáciu vo vývoji respiračných ochorení na Slovensku aj v zahraničí. Sledujeme aj informácie od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Počas aktuálne prebiehajúcej chrípkovej sezóny (október-apríl) očakávame zvýšený výskyt ochorení dýchacích ciest (u detí, dospelých, seniorov) a aj s nimi súvisiace hospitalizácie.

Ľudí každoročne vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia najmä počas týždňov pred vianočnými sviatkami a následne opäť v úvodných mesiacoch roku, po návrate na pracoviská a do kolektívov.

Na základe doposiaľ dostupných informácií v tejto chvíli nie sú signály, že z ochorení aktuálne vyskytujúcich sa v Číne by mohla vzniknúť nová pandémia.

WHO situáciu pozorne sleduje, overuje dostupné informácie a v súčasnosti nemá indície o tom, že by išlo o úplne nový patogén. Čínske úrady pripisujú nárast počtu respiračných ochorení zrušeniu opatrení v súvislosti s COVID-19, zimným mesiacom a cirkulácii patogénov v populácii, ako sú vírusy chrípky, mycoplasma pneumoniae, respiračný syncyciálny vírus a SARS-CoV-2.

Výskyt akútnych respiračných ochorení, ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení, vrátane ich komplikácií (ako sú zápaly stredného ucha, zápaly prínosových dutín a zápaly pľúc), Úrad verejného zdravotníctva SR na Slovensku pravidelne monitoruje.

Všeobecní lekári pre deti a dorast i pre dospelých majú zo zákona povinnosť hlásiť počty svojich pacientov chorých na tieto ochorenia raz týždenne. Cez tzv. sentinelových lekárov (lekári prvého kontaktu v krajských a okresných mestách, kde sídlia RÚVZ) je zabezpečený priebežný odber vzoriek od pacientov na laboratórnu diagnostiku.

Na základe týchto výsledkov priebežne sledujeme cirkuláciu najčastejších pôvodcov respiračných infekcií (vírusy chrípky, vírus parachrípky, respiračný syncyciálny vírus, adenovírus, mykoplazmy pneumoniae a vírus SARS-CoV-2) na území SR.

Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR týždenne analyzuje a spracováva informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike.

Všetky týždenné hlásenia (vrátane grafov) môže verejnosť nájsť tu: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/tyzdenne-hlasenia-aro-a-chpo-informacie-o-vyskyte. Súčasťou je aj priebežne aktualizovaný prehľad najčastejších pôvodcov ochorení zachytený v pacientskych vzorkách vyšetrených v laboratóriách úradov verejného zdravotníctva (napr. vírus SARS.CoV-2, respiračný syncyciálny vírus - RSV, rôzne subtypy chrípky a podobne).

Epidemiologickú situáciu však v rámci výskytu respiračných ochorení monitorujeme celoročne.

Hlavný hygienik SR
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR