Aktuality

Späť Informácia pre verejnosť: Udalosti na Kachovskej vodnej elektrárni aktuálne nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia radiačnej bezpečnosti

Dnešné udalosti na Kachovskej vodnej elektrárni aktuálne nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia radiačnej bezpečnosti a v súčasnosti to nie sú dôvody na únik rádioaktívnych látok do životného prostredia zo Záporožskej jadrovej elektrárne. Radiačná situácia na území Slovenskej republiky je aktuálne štandardná. Doteraz neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt dávkových príkonov žiarenia gama.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe.

Týždenné aktualizácie vyhodnocovania radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a informácie k radiačnej monitorovacej sieti nájde verejnosť na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/aktualne-informacie-a-oznamenia

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR