Aktuality

Späť INFORMÁCIA o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 42. kalendárny týždeň 2023

V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 42 418 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 834,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 10,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 628,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 163 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (625). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (387) a pneumónie (151).

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 586 ochorení (chorobnosť 155,1/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 17,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (461,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 42. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 13 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 10 materských škôl (šesť v Košickom kraji, dve v Žilinskom kraji a dve v Nitrianskom kraji) a tri základné školy (dve v Košickom kraji a jedna v Nitrianskom).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 42. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 55 nazofaryngeálnych výterov a 12 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 24 pozitívnych vzoriek, z toho v 17 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v dvoch prípadoch o adenovírus, v dvoch prípadoch o vírus parachrípky, v jednom prípade o vírus chrípky A/H1 pdm09, v jednom prípade o respiračný syncyciálny vírus a v jednom prípade o M. pneumonaie. (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 154 vzoriek biologického materiálu (131 nazofaryngeálnych výterov a 23 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 51 pozitívnych:

  • 2 x vírus chrípky A/H1pdm09,
  • 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 39 x vírus SARS-CoV-2,
  • 3 x respiračný syncyciálny vírus,
  • 3 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x M. pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 42. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 42. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 2:  Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 42. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 461 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac október (k 22. 10. 2023) najvyššia vekovo špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac október (k 22. 10. 2023), 2023

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR

Mapa: 7– dňová incidencia (od 16. 10. 2023 do 22. 10. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7– dňová incidencia

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky