Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2024

V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 43 464 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 652,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 19,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 408/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 679 osôb, čo predstavuje 3,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (855). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (505) a pneumónie (319).  

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni 2024 hlásených 5 141 ochorení (chorobnosť 195,5/100 000), čo predstavuje 11,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 30,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (723,2/100 000). V 9. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené lokálne epidémie na úrovni krajov. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 9. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 14 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 11 materských škôl (tri v Nitrianskom kraji, päť v Trnavskom kraji a dve v Žilinskom kraji) a tri základné školy (dve v Nitrianskom a jedna v Žilinskom kraji). 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 9. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 81 nazofaryngeálnych výterov a 8 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 39 pozitívnych, z toho v 15 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v 11 prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v piatich prípadoch o vírus chrípky A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus, v piatich prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o rhinovirus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 311 vzoriek biologického materiálu (2 111 nazofaryngeálnych výterov a 200 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 167 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 436 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 260 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
 • 14 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 28 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 345 x vírus SARS-CoV-2,
 • 71 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 7 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae,
 • 1x Rhinovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2024

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených sedem prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Ochorenia boli hlásené z Nitrianskeho, Žilinského Banskobystrického a Košického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 59 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím. 
 
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

    

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 


        

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 9. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 27 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec (k 3. 3.  2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (graf 4)

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac marec, (k 3. 3. 2024)  

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac marec, (k 3. 3. 2024)  

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa: 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

 

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky