Aktuality

Späť INFORMÁCIA o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2024

V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 55 194 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 054,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 14,3 % (graf  1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 488,2/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 964 osôb, čo predstavuje 3,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (966). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (651) a pneumónie (347). 

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2024 hlásených 7 577 ochorení (chorobnosť 282,1/100 000), čo predstavuje 13,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 35,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (926,4/100 000). V 8. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené lokálne epidémie na úrovni krajov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 8. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 98 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 55 materských škôl (21 v Košickom kraji, 20 v Prešovskom kraji, 6 v Nitrianskom kraji, tri v Trnavskom kraji, dve v Žilinskom kraji a po jednej v Bratislavskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji), 40 základných škôl (18 v Prešovskom kraji, 15 v Košickom kraji, po tri v Nitrianskom a Trnavskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji) a tri stredné školy (po jednej v Bratislavskom, Nitrianskom a Prešovskom  kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 8. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 108 nazofaryngeálnych výterov a 9 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 45 pozitívnych, z toho v 26 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v 7 prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v dvoch prípadoch o vírus chrípky A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus, v siedmich prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch o vírus SARS-CoV-2 a v jednom prípade o adenovírus, z toho v jednom prípade bola súčasne pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a vírus SARS-CoV-2  (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 222 vzoriek biologického materiálu (2 030 nazofaryngeálnych výterov a 192 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 128 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

 • 421 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 249 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 9 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 26 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 345 x vírus SARS-CoV-2,
 • 66 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 7 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 8. kalendárnom týždni 2024
Laboratórium Nazofaryngenálne výtery Sárologické vyšetrenie
Počet vyšetrených vzoriek Počet pozitívnych vzoriek Počet vyšetrených vzoriek sér Počet pozitívnych
8. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 8. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 8. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 8. k.t. kumulatívne od 40. k.t.
NRC Bratislava 14 175 4 108 9 107 1 6
OLM Ban. Bystrica 26 724 9 367 0 1 0 0
OLM Košice 36 375 16 172 0 84 1 12
OLM Nitra 16 397 8 244 / / / /
OLM Poprad 4 110 3 66 / / / /
OLM Trenčín 12 249 4 150 / / / /
Spolu za SR 108 2030 72 552 9 192 1 18

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 8. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené tri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Ochorenia boli hlásené z Nitrianskeho, Žilinského a Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 52 prípadov SARI, z toho 14 skončilo úmrtím.
 
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 8. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 44 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac február (k 25. 2.  2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac február, (k 25. 2. 2024)  

Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac február, (k 25. 2. 2024)

Mapa: 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 19. 2. 2024 do 25. 2. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 19. 2. 2024 do 25. 2. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky