Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2023

V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 32 904 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 562,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 34,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom  kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 502,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 096 osôb, čo predstavuje 3,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (598). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (325) a pneumónie (173).  

Ochorenia hlásilo 44 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 36 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 516 ochorení (chorobnosť 166,9/100 000), čo predstavuje 10,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 37,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (502,8/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 52. kalendárnom týždni 2023 hlásené nebolo. 

Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach bol vydaný v Ľubovnianskej nemocnici, n. o. Stará Ľubovňa a naďalej platí vo FNsP Prešov. 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 52. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 47 nazofaryngeálnych výterov, z ktorých bolo 32 pozitívnych. Z celkového počtu pozitívnych vzoriek išlo v 20 prípadoch o vírus SARS-CoV-2, v 54, v ôsmich prípadoch o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v troch prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 067 vzoriek biologického materiálu (959 nazofaryngeálnych výterov a 108 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 443 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 94 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 11 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 18 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 276 x vírus SARS-CoV-2,
 • 34 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 5 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 52. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 52. kalendárnom týždni 2023

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 52. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny boli doteraz hlásené štyri prípady SARI z toho dve skončili úmrtím. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024
 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024                

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 52. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 564 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac december (k 31. 12.  2023) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4)

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac december, (k 31. 12. 2023)    

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac december, (k 31. 12. 2023)          

            
Mapa:    Incidencia potvrdených prípadov COVID 19 (od 25. 12. 2023 do 31. 12. 2023)   v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa:    Incidencia potvrdených prípadov COVID 19 (od 25. 12. 2023 do 31. 12. 2023)   v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky