Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 52. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 50 359 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 215/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 37,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 801,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 473 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (794). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (399) a otitídy (280).

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni 2022 hlásených 9 798 ochorení (chorobnosť 431,0/100 000), čo predstavuje 19,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 33,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 512,3/100 000).
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 52. kalendárnom týždni 2022 hlásené  nebolo.
Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 52.  kalendárnom týždni 2022 vyšetrených 117 nazofaryngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 97 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 96  pozitívnych vzoriek,  z toho v 63 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 24 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A/H3, v štyroch prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v štyroch prípade išlo o vírus chrípky  B bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o vírus chrípky A/H1pdm09. Sérologickým vyšetrením bol zistený v jednom prípade adenovírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 747 vzoriek biologického materiálu (591 nazofaryngeálnych výterov a 156 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 393 pozitívnych:

  • 258 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 82 x vírus chrípky typu A/H3,
  • 28 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 19 x adenovírus,
  • 5 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 1x vírus chrípky A/H1pdm09.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 52. kalendárnom týždni 2022

Graf číslo 1 (pdf, 38 kB)


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 52. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 15 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trnavského a Žilinského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 56 prípadov ochorenia SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf číslo 1 (pdf, 47 kB)


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 2 (pdf, 47 kB)


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 3 (pdf, 42 kB)


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 52. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 552 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 27,9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 52. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 704 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 21,7 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 373 465 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 859 083 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 603 934 antigénových testov, z toho bolo 797 987 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac december 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 413 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 821 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 52. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 1 019 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 23. 12. 2022 do 29. 12. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 dňová incidencia potvrdených prípadov covid 19 (pdf, 64 kB)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci december 2022

Graf (pdf, 20 kB)


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky