Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2023

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 51 662 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 393,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Prešovskom  kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 056,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 438 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (775). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (453) a pneumónie (210).  

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 37 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom  kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2023 hlásených 5 729 ochorení (chorobnosť 265,4/100 000), čo predstavuje 11,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 19,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (701,0/100 000). 

Pokles chorobnosti na ARO a CHPO v 51. kalendárnom týždni môže byť spôsobený skrátením obdobia, za ktoré boli zaslané údaje a nižším podielom hlásiacich lekárov. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 51. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 248 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

 • 121 materských škôl (28 v Trnavskom kraji, 22 v Košickom kraji, 12 v Banskobystrickom kraji, 21 v Žilinskom kraji, 10 v Prešovskom kraji, sedem v Bratislavskom kraji a 21 v Nitrianskom kraji), 
 • 122 základných škôl (19 v Trnavskom kraji, 33 v Košickom kraji, deväť v Banskobystrickom kraji, sedem v Žilinskom kraji, 21 v Prešovskom kraji, šesť v Bratislavskom kraji a 27 v Nitrianskom kraji),  
 • päť stredných škôl (dve v Trnavskom kraji a tri v Košickom kraji).

Zákaz návštev bol v 51. kalendárnom týždni 2023 hlásený naďalej v dvoch zdravotníckych zariadenia a to v Ľubovnianskej nemocnici n. o. a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Prešov, v ktorej bol od 4. 10. 2023 vydaný zákaz návštev na lôžkových oddeleniach až do odvolania.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 205 nazofaryngeálnych výterov a 20 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 134 pozitívnych, z toho v 56 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v 54  prípadoch o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v šiestich prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v ôsmich prípadoch o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v deviatich prípadoch  o respiračný syncyciálny vírus a v jednom prípade vírus chrípky A/H3 (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 020 vzoriek biologického materiálu (912 nazofaryngeálnych výterov a 108 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 411 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 86 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 8 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 17 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 256 x vírus SARS-CoV-2,
 • 34 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 5 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 51. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 51. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 51. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny boli doteraz hlásené štyri prípady SARI z toho dve skončili úmrtím. 
 
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2


V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 51. kalendárnom týždni 2023 (k 21. 12.  2023) spracovaných 971 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac december (k 21. 12. 2023) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4). 

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac december, (k 21. 12. 2023)  

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac december, (k 21. 12. 2023)

Mapa:    Incidencia potvrdených prípadov COVID 19 (od 18. 12. 2023 do 21. 12. 2023)   v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)                  

Mapa: Incidencia potvrdených prípadov COVID 19 (od 18. 12. 2023 do 21. 12. 2023) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)                  

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky