Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 50. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 97 579 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 542,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 11 558,7/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 673 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 513). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (710) a pneumónie (450).

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2022 hlásených 17 513 ochorení (chorobnosť 635,8/100 000), čo predstavuje 17,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 57,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (2 212,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 50. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v 1 023 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, z toho v troch zariadeniach (ZŠ išlo o prerušenie buď len na prvom alebo druhom stupni). Celkovo išlo o:

  • jedny detské jasle v Žilinskom kraji
  • 522 materských škôl (100 v Žilinskom kraji, 85 v Nitrianskom kraji, 77 v Trnavskom kraji, 64 v Trenčianskom kraji, 60 v Prešovskom kraji, 56 v Košickom kraji, 44 v Bratislavskom kraji a 36 v Banskobystrickom kraji),
  • 466 základných škôl (95 v Nitrianskom kraji, 76 v Prešovskom kraji, 72 v Žilinskom kraji, 57 v Trnavskom kraji, 56 v Košickom kraji, 42 v Bratislavskom kraji, 41 v Trenčianskom kraji a 27 v Banskobystrickom kraji),
  • 34 stredných škôl (osem v Košickom kraji, šesť v Žilinskom kraji, päť v Prešovskom kraji, päť v Nitrianskom kraji, štyri v Trnavskom kraji, tri v Bratislavskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji a jedna v Trenčianskom kraji).
    Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50.  kalendárnom týždni 2022 vyšetrených 107 nazofaryngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 59 pozitívnych vzoriek,  z toho v 45 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 14 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A/H3, výsledky vyšetrení dvojíc sér boli negatívne (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 346 vzoriek biologického materiálu (233 nazofaryngeálnych výterov a 113 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 117 pozitívnych:

  • 69 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 26 x vírus chrípky typu A/H3,       
  • 15 x adenovírus,
  • 7 x respiračný syncyciálny vírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  50. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka číslo 1 (pdf, 39 kB)


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 50. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 12 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, šesť z Trnavského kraja, štyri z Žilinského kraja, jeden prípad z Bratislavského kraja a jeden z Banskobystrického kraja.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf číslo 1 (pdf, 46 kB)


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 2 (pdf, 42 kB)


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 3 (pdf, 35 kB)


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 50. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 784 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 1,4 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 50. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 976 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 5,5 % viac  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 366 056 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 857 765 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 577 374 antigénových testov, z toho bolo 796 383 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac december 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 482 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 778 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 50. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 1 504 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 9. 12. 2022 do 15. 12. 2022) potvrdených prípadov COVID 19  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 dňová incidencia potvrdených prípadov Covid 19 (pdf, 63 kB)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci december 2022

Graf (pdf, 21 kB)


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky