Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2024

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 70 633 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 850,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 9,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Žilinskom   kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 8 348,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 959 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 017). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (598) a pneumónie (344).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 hlásených 14 802 ochorení (chorobnosť 597,3/100 000), čo predstavuje 21,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 53,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 857,6/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 370 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 220 materských škôl (43 v Trnavskom kraji, 35 v Košickom kraji, 34 v Žilinskom kraji, 33 v Nitrianskom kraji, 31 v Prešovskom kraji, 21 v Banskobystrickom kraji, 14 v Trenčianskom kraji a deväť v Bratislavskom kraji), 142  základných škôl (26 v Banskobystrickom kraji a v Prešovskom kraji, 24 v Košickom kraji, 23 v Nitrianskom kraji, 21 v Trnavskom kraji, 10 v Trenčianskom kraji, sedem v Žilinskom kraji a päť v Bratislavskom kraji) a sedem stredných škôl (štyri v Trnavskom kraji a po jednej z Prešovského, Žilinského a Nitrianskeho kraja) a jedny detské jasle v Nitrianskom kraji. 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 216 nazofaryngeálnych výterov a 15 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 158 pozitívnych, z toho v 64 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v 80 prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v troch prípadoch o vírus chrípky typu A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus, v ôsmych prípadoch o vírus SARS-CoV-2, z toho v jednom prípade bola vzorka súčasne pozitívna na vírus chrípky A/H1pdm09 a vírus SARS-CoV-2 a v troch prípadoch o respiračný syncyciálny vírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 718 vzoriek biologického materiálu (1 558 nazofaryngeálnych výterov a 160 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 840 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

  • 279 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 144 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
  • 1 x vírus chrípky A/H3,
  • 4 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
  • 23 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 334 x vírus SARS-CoV-2,
  • 47 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 5 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 5. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 5. kalendárnom týždni 2024

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 10 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Ochorenia boli hlásené z Nitrianskeho, Trnavského, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 32 prípadov SARI, z toho 10 skončilo úmrtím. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-    https://erviss.org/ 
-    https://www.flunewseurope.org 
-    https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary  
-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 166 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac február (k 4. 2.  2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine detí do jedného roku života (graf 4)

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac február, (k 4. 2. 2024)  

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac február, (k 4. 2. 2024)  

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 29. 1. 2024 do 4. 2. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)    

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 29. 1. 2024 do 4. 2. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)  


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky