Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 49. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 73 048 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 844,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 39,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 9 254,5/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 807 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (984). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (510) a pneumónie (313).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2022 hlásených 10 379 ochorení (chorobnosť 404,2/100 000), čo predstavuje 14,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 146,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 412,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 49. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v 299 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, z toho v siedmich zariadeniach išlo o prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu len v jednotlivých triedach. Celkovo išlo o:

  • 140 materských škôl (33 v Žilinskom kraji, 26 v Trnavskom kraji, 22 v Bratislavskom kraji, 15 v Nitrianskom kraji, 15 v Prešovskom kraji, 13 v Trenčianskom kraji, 12 v Košickom kraji a štyri v Banskobystrickom kraji),
  • 152 základných škôl (44 v Žilinskom kraji, 26 v Bratislavskom kraji, 21 v Trenčianskom kraji, 18 v Nitrianskom kraji, 17 v Trnavskom kraji, 13 v Prešovskom kraji, sedem v Banskobystrickom kraji a šesť v Košickom kraji),
  • sedem stredných škôl (dve v Žilinskom kraji a po jednej v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Prešovskom a Trenčianskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49.  kalendárnom týždni 2022 vyšetrených 48 nazofaryngeálnych výterov z toho bolo pozitívnych 28 vzoriek, v 21 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v šiestich prípadoch išlo o vírus chrípky typu A/H3 a v jednom prípade išlo o respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Tri vzorky nahlásené v predchádzajúcom, t.j. v 48. kalendárnom týždni ako pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, boli následne subtypizované ako A/H3.

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 215 vzoriek biologického materiálu (126 nazofaryngeálnych výterov a 89 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 58 pozitívnych:

  • 24 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 12 x vírus chrípky typu A/H3,       
  • 15 x adenovírus,
  • 7 x respiračný syncyciálny vírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 49. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka číslo 1 (pdf, 38 kB)


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 49. kalendárnom týždni 2022 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z Trnavského kraja a z Banskobystrického kraja.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf číslo 1 (pdf, 45 kB)


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 2 (pdf, 43 kB)


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 3 (pdf, 36 kB)


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 49. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 773 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 3,3 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 49. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 925 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 19,2 % viac  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 360 889 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 856 981 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 558 596 antigénových testov, z toho bolo 795 407 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac december 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 392 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 752 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 49. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 1 393 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 2. 12. 2022 do 8. 12. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 dňová incidencia potvrdených prípadov covid 19 (pdf, 59 kB)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci december 2022

Graf (pdf, 26 kB)


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky