Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2023

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 52 598 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 083,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 10,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 015,0/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 456 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (781). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (490) a pneumónie (185). 

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2023 hlásených 5 807 ochorení (chorobnosť 230,0/100 000), čo predstavuje 11 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 19,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (606,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 48. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 44 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 33 materských škôl (11 v Košickom kraji, deväť v Trnavskom kraji, sedem v Žilinskom kraji, štyri v Nitrianskom kraji a dve v Prešovskom kraji) a 11 základných škôl (tri v Košickom kraji, dve v Trnavskom kraji, dve v Nitrianskom kraji, dve v Žilinskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 48. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 91 nazofaryngeálnych výterov a 11 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 33 pozitívnych, z toho v 29 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v troch prípadoch o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o respiračný syncyciálny vírus (graf 3)

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 619 vzoriek biologického materiálu (546 nazofaryngeálnych výterov a 73 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 194 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

  • 7 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 1 x vírus chrípky A/H1pdm09,
  • 1 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
  • 5 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 158 x vírus SARS-CoV-2,
  • 17 x respiračný syncyciálny vírus,   
  • 5 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2023

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2023
Laboratórium Nazofaryngenálne Sárologické vyšetrenie
Počet vyšetrených vzoriek Počet pozitívnych vzoriek Počet vyšetrených vzoriek sér Počet pozitívnych
48. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 48. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 48. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 48. k.t. kumulatívne od 40. k.t.
NRC Bratislava 3 15 1 3 4 33 0 3
OLM Ban. Bystrica 37 234 8 86 0 1 0 0
OLM Košice 13 98 3 23 7 39 0 5
OLM Nitra 21 112 14 49 / / / /
OLM Poprad 1 22 0 4 / / / /
OLM Trenčín 16 65 7 21 / / / /
Spolu za SR 91 546 33 186 11 73 0 0

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 48. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024</p>

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 48. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 759 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november (k 30. 11. 2023) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac november 2023, (k 30. 11. 2023)

Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac november 2023

Mapa: 7 – dňová incidencia (od 27. 11. 2023 do 3. 12. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

7 – dňová incidencia (od 27. 11. 2023 do 3. 12. 2023) potvrdených prípadov COVID 19

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
​​​​​​​hlavný hygienik Slovenskej republiky