Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 48. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 52 897 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 045,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 17,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 902,7/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 454 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (870). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (399) a pneumónie (185).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná Banskobystrickom a Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2022 hlásených 4 241 ochorení (chorobnosť 164,0/100 000), čo predstavuje 8,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 38,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (479,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 48. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v 83 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 47 materských škôl (25 v Žilinskom kraji, deväť v Trnavskom kraji, sedem v Trenčianskom kraji, štyri v Nitrianskom kraji, po jednej v Prešovskom a v Košickom kraji) a 36 základných škôl (osem v Trnavskom kraji, sedem v Trenčianskom a v Košickom kraji, šesť v Prešovskom kraji, päť v Žilinskom kraji, dve v Nitrianskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 48.  kalendárnom týždni 2022 vyšetrených 29 nazofaryngeálnych výterov a dve dvojíce sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne na vírus chrípky typu AH3, tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, dve vzorky na respiračný syncyciálny vírus a dve na adenovírus. (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 167 vzoriek biologického materiálu (78 nazofaryngeálnych výterov a 89 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 30 pozitívnych: 3x vírus chrípky typu AH3, 6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, 6 x respiračný syncyciálny vírus, 15 x adenovírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka číslo 1 (pdf, 31 kB)

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 48. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf číslo 1 (pdf, 43 kB)


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 2 (pdf, 38 kB)


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 3 (pdf, 37 kB)


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 48. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 748 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 20,6 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 48. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 776 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 5,3 % viac  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 355 949 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 856 208 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 540 216 antigénových testov, z toho bolo 794 482 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 332 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 737 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 48. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 1 339 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 25. 11. 2022 do 1. 12. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 dňová incidencia potvrdených prípadov Covid 19 (pdf, 66 kB)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci november 2022

Graf (pdf, 22 kB)


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky