Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky V 47. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 44 919 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 743,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 26,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 236,7/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 160 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (619). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (398) a pneumónie (143).

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2022 hlásených 3 041 ochorení (chorobnosť 118,0/100 000), čo predstavuje 6,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 6,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (358,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 47. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v 32 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 29 materských škôl (13 v Žilinskom kraji, päť v Trnavskom kraji, Prešovskom kraji a Košickom kraji, jednu v Nitrianskom kraji) a tri základné školy (dve v Prešovskom kraji a jedna v Trnavskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 47.  kalendárnom týždni 2022 vyšetrených desať nazofaryngeálnych výterov z toho boli pozitívne tri vzorky, v jednom prípade išlo o chrípku A bez bližšej špecifikácie a v dvoch prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 135 vzoriek biologického materiálu (49 nazofaryngeálnych výterov a 86 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 20 pozitívnych: 3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, 4 x respiračný syncyciálny vírus, 13 x adenovírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  47. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka číslo 1 (pdf, 33 kB)

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 47. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf číslo 1 (pdf, 44 kB)

 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 2 (pdf, 39 kB)


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 3 (pdf, 39 kB)


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 47. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 620 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 7,7 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 47. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 737 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 6,5 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 351 062 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 855 460 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 520 949 antigénových testov, z toho bolo 793 706 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 312 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 725 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 47. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 1 149 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 18. 11. 2022 do 24. 11. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 dňová incidencia potvrdených prípadov na Covid 19 (pdf, 63kB)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci november 2022

Graf - vekovo špecifická chorobnosť Covid 19


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky