Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2022

obrázok skúmavky (pdf, 9 kB) V 46. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 29 534 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 378,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 750,6/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 632 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (351). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (206) a pneumónie (75).

Ochorenia hlásilo 47 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 36 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni 2022 hlásených 2 375 ochorení (chorobnosť 110,8/100 000), čo predstavuje 8,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 2,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (347,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 46. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v 16 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 12 materských škôl (štyri v Košickom kraji, tri v Nitrianskom kraji a v Žilinskom kraji, jednu v Trnavskom kraji a v Prešovskom kraji) a štyri základné školy (dve v Žilinskom kraji a jedna v Košickom kraji a v Trnavskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 46.  kalendárnom týždni 2022 vyšetrené štyri nazofaryngeálne výtery a sedem dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri vzorky pozitívne na adenovírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 125 vzoriek biologického materiálu (39 nazofaryngeálnych výterov a 86 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 17 pozitívnych: 2 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, 2 x respiračný syncyciálny vírus, 13 x adenovírus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka číslo 1 (pdf, 33 kB)

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 46. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf číslo 1 (pdf, 42 kB)


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 2 (pdf, 36 kB)

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf číslo 3 (pdf, 32 kB)


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 46. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 672 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 22,9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 46. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 788 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 7,3 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 346 480 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 854 840 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 503 263 antigénových testov, z toho bolo 792 969 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 335 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 705 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 46. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 1 089 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 11. 11. 2022 do 17. 11. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa - 7 dňová incidencia potvrdených prípadov covid 19 (pdf, 67 kB)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci november 2022

Graf (pdf, 21 kB)


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky