Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 45. kalendárny týždeň 2023

V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 42 048 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 774,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 9,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 265,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 121 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (666). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (341) a pneumónie (114).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 651 ochorení (chorobnosť 154,1/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 3,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (394,7/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 45. kalendárnom týždni 2023 hlásené     spolu v siedmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o päť materských škôl (tri v Košickom kraji, jedna v Žilinskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji) a dve základné školy (jedna v Košickom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

Zákaz návštev v súvislosti so zvýšeným výskytom  ARO a CHPO platil v dvoch zdravotníckych zariadeniach. Išlo o nemocnice s poliklinikou v Rimavskej Sobote a v Revúcej.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 45. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 55 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 14 pozitívnych, z toho v 12 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v jednom prípade o vírus SARS-CoV-2 a súčasne vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 346 vzoriek biologického materiálu (302 nazofaryngeálnych výterov a 44 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 105 pozitívnych:

  • 2 x vírus chrípky A/H1pdm09,
  • 2 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 4 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 81 x vírus SARS-CoV-2,
  • 8 x respiračný syncyciálny vírus,  
  • 5 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky,
  • 1 x M. pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 45. kalendárnom týždni 2023 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 45. kalendárnom týždni 2023


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 45. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

​ Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia  v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024    ​

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 45. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 484 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november (k 12. 11. 2023) najvyššia vekovo špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac november (k 12. 11. 2023), 2023

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac november (k 12. 11. 2023), 2023

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR

Mapa: 7 – dňová incidencia (od 30. 10. 2023 do 12. 11. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa: 7 – dňová incidencia (od 30. 10. 2023 do 12. 11. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky